Vision Nightclub - November 10, 2012

Vision Nightclub - Chicago, IL - November 10, 2012

Photos by Jennifer Catherine. Courtesy of Vision Nightclub